Back
 

Adding to the next ten

Adding to the next ten

 
 
32 + 8 =
32 + 8 = 40