Back
 

Adding to the next ten

Adding to the next ten

 
 
43 + 7 =
43 + 7 = 50