Back
 

Adding to the next ten

Adding to the next ten

 
 
23 + 7 =
23 + 7 = 30